Psycho 2, 2016, je 120 x 90 cm

Psycho Strawberry 1, 2016, 120 x 90
Psycho Strawberry 2, 2016, 120 x 90 cm
Psycho Strawberry 1. 120 x 90 cm